Effektiva insatser enligt modell från affärslivet


Enligt verksamhetsmodellen som projektet lånat från affärslivet fokuseras åtgärderna så att man med minsta möjliga kostnader kan åstadkomma så stor nytta som möjligt, med andra ord att den största möjliga positiva effekten för miljön uppnås. Projekten finansieras med donationsmedel, som samlas i Fonden för ett rent hav. Fondens outnyttjade medel placeras i masskuldebrevslån, placeringsbevis, räntefonder och andra avkastningsgivande instrument med så låg risk som möjligt.
 

Objekten till Ett Rent Östersjön-projekten väljs med hjälp av toppexpertis från olika områden och för eutrofieringsprojektens del nu även utifrån ansökningar. Verksamhetens strategiska hörnpelare styr valet av samtliga objekt:

  • Mätbara effekter
  • Snabba resultat
  • Kostnadseffektiva åtgärder
  • Begränsat och kontrollerbart målområde
  • Konkret verksamhet

När projekt och objekt för projekten godkänns beaktas alltid hur Stiftelsens tillgångar räcker till i förhållande till förbindelser som ingåtts tidigare. Vid utredning och beredning av nya projekt betonas de som förebygger eutrofieringen men även kostnadseffektiva projektidéer med en positiv effekt på Östersjöns tillstånd beaktas.